AGRÁR PÁLYÁZATOK » Területalapú támogatás - zöldítés

Kategória:

Technológia-korszerűsítés

Támogatás megnevezése:

Területalapú támogatás - zöldítés

Támogatás elnyerésének módja:

pályázat

Beadás kezdete:

2012-09-17

Beadási határidő:

2015-09-17

Támogatás célja:

A zöldítés megnevezés az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat takar. Ilyen gyakorlatokat minden gazdálkodónak végeznie kell, aki területalapú támogatásban részesül.

Termékeink, amelyek segítségével könnyedén eleget tehet a zöldítés feltételeinek:

- LD-Agro GEO mapper területmérő készülék: http://www.agrogazda.hu/sorvezeto_es_teruletmero/gps-es_teruletmero/ld_agro_-_geo_mapper_teruletmero_81

LD-Agro Precision mapper területmérő készülék: http://www.agrogazda.hu/sorvezeto_es_teruletmero/gps-es_teruletmero/ld-agro__-_precision_mapper_teruletmero_310

Magyarország fő célja az Európai Bizottsággal való tárgyalások során az volt, hogy a már meglévő zöld tényezők mellé (kölcsönös megfeleltetés, helyes mezőgazdasági és környezeti állapot fenntartása, AKG célprogramok, Natura 2000 területek kompenzációs támogatása, stb.) a további környezetvédelmi elemek beépítésével a lehető legkisebb többletköltséget okozó megoldásokat dolgozzon ki és egyszerűsítse a rendszert.

Kedvezményezettek köre:

Támogatásra jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki vagy amely:
− legalább egy hektár földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik (ha a
támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági
parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt), vagy
− amennyiben nincs 1 hektár földterülete, akkor az adott naptári évben állatokra
vonatkozó, létszámalapú termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege
legalább 100 EUR és
− mezőgazdasági tevékenységet folytat.

A termelőknek a rájuk vonatkozó zöldítési követelmény, követelmények mellőzése esetén szankcióra kell számítaniuk. Ennek bevezetése fokozatosan történik: 2015-ben és 2016-ban nem lesz szankció, csak a zöld komponens egy bizonyos arányú elvesztésével jár a nem teljesítés.

Támogatási feltételek / A támogatható tevékenységek köre:

A SAPS (Single Area Payment Scheme) keretében adható támogatás éves összege a Csatlakozási Szerződésben foglalt kvóták és bázisterületek alapján kerül meghatározásra. A támogatásra jogosult mezőgazdasági terület (SAPS terület) nagyságának meghatározása az érintett tagállam feladata, ahogyan annak eldöntése is, hogy mekkora legyen a támogatható minimális birtokméret a 0,3ha - 1ha határértékek között.

A támogatásban részesülő területeken nincs művelési kötelezettség, a termelő szabadon dönthet arról, mit termel, nincs jogalapja a területpihentetési kötelezettség előírásának. A Csatlakozási Szerződés szerint támogatás csak olyan szántó, gyep, szőlő, gyümölcsös területekre igényelhető, amely 2003. június 30-án megfelelő kultúrállapotban volt.

A SAPS támogatás kifizetésére évente egy alkalommal, tárgyév december 1-je és következő év április 30-a között kerülhet sor. A SAPS támogatást a tagállamoknak meg kell előlegezniük, mert a Bizottság a részletes elszámolás benyújtását követő két hónapon belül utalja csak át a támogatást. Lehetőség van december 1-jét megelőző kifizetésre is a tagállamok kérelme alapján, erősen indokolt esetben. Ennek részaránya azonban nem haladhatja meg az éves támogatás 50%-át.

A SAPS keretében támogatható legkisebb területnagyságok:

legalább 1ha szántó, gyep, konyhakert, amennyiben az azonos kultúrával beültetett parcella mérete eléri a 0,3 ha-t;
legalább 0,3 hektár szőlő, gyümölcsös;


Kiegészítő nemzeti közvetlen támogatás jogcímen a magyar költségvetésből az egységes területalapú támogatás (SAPS) egészíthető ki.

A kiegészítő nemzeti területalapú támogatás (Top-up) a következő jogcímekre vehető igénybe:

hízottbika-tartás;
tejtermelés;
anyatehén-tartás;
extenzifikációs szarvasmarha-tartás;
anyajuh-tartás;
kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuh-tartás;
szántóföldi növénytermesztés;
Burley dohány termesztése;
Virginia dohány termesztése;
héjas gyümölcsűek termesztése;
energetikai célú lágy és fás szárú növények termesztése.

Kiíró szervezet:

Agrogazda.hu mérőműszerek Kft.

Pályázat